12 grudnia 2012

In the dark of the evenfall

At the time being I feel very down due to dark thoughts concerning my future, I can't even draw happiness from activities that usually were pleasurable for me. That's why I don't make anything new, I simply can't enjoy handwork with overwhelming low mood that I'll never ever wear this item. *sigh* But nevermind, printing my depression forever in the Web is the last thing I would like to do. Because indeed I have a new handmade item to show.

Na chwilę obecną przeżywam bardzo duży dół związany z czarnymi myślami o przyszłości, nie mogę nawet czerpać radości z rzeczy, które zawsze sprawiały mi przyjemność. Dlatego nie robię nic nowego, zwyczajnie nie mogę, gdy ogarnia mnie przygnębienie, że i tak nigdy nie założę tej ozdoby. *westch* Ale nieważne, ostatnia rzecz, jaką bym chciała, to pozostawienie na zawsze w Internecie śladu po mojej depresji. Bo i faktycznie mam coś nowego do pokazania.


This time I made a headpiece. Originally it was a small brooch bought in chinese shop - I love such places, fancy accessories for the lowest prices possible, what's not to love? Oh yeah, I remembered, one thing - they are usually a bit cheesy and not very well made, so some alterations are necessary. So was mine and that's why I didn't left it as it was, but remade it to better reflect my tastes. And sure it does. When I look at it I can't help but see cabaret dancers from the 20s... or maybe even Moulin Rouge. And I love dark cabaret aesthetics.

Tym razem zrobiłam ozdobę na głowę. Pierwotnie była to mała broszka kupiona w chińskim markecie - uwielbiam takie miejsca, dużo fajnych dodatków za najniższe możliwe ceny, czego tu nie kochać? Och tak, faktycznie, jednej rzeczy - zazwyczaj są dość kiczowate i niezbyt dobrze wykonane, więc są konieczne pewne zmiany. Tak samo było z moją broszką i dlatego nie zostawiłam jej w takim stanie, w jakim była, a przerobiłam ją, aby lepiej odzwierciedlała mój gust. I robi to. Patrząc na nią mam skojarzenia z tancerkami kabaretowymi z lat 20... albo nawet z Moulin Rouge. A ja uwielbiam stylistykę mrocznego kabaretu.I removed a huge, ultra-kitschy plastic gemstone and strange decoration in the shape of infinity symbol made of faux white pearls, and added hair clip on the back, two dangling strands of black faux pearls, handmade ribbon rose (I followed this tutorial. Making roses from ribbons turned out to be fun and super easy for the clumsy me - and this little detail can add surprisingly much to a plain piece.), a feather and a small bow deattached earlier.
And it makes total of three bows. THREE. Am I turning into a girly girl or something? I was never too fond of bows and roses (feathers, on the other way, were always acceptable in my little world >D) - and now I'm looking at an item containing them and can't stop thinking how pretty it is with will to wear it and show it off.

Usunęłam wielki, ultra-kiczowaty plastikowy kryształ i dziwną ozdobę w kształcie znaku nieskończonosci wykonaną z białych perełek, a dodałam spinkę do włosów z tyłu, dwa wiszące łańcuszki z czarnych perełek, własnoręcznie wykonaną różę z tasiemki (użyłam ten tutorial. I okazało się, że kręcenie róż z tasiemek jest fajną zabawą, w dodatku bardzo prostą nawet dla takiej niezdary, jak ja - a taka mała ozdóbka dodaje niespodziewanie dużo do prostej rzeczy.), pióro i małą kokardkę odczepioną wcześniej.
I razem to trzy kokardki. TRZY. Robię się dziewczęca, czy co? Nigdy nie lubiłam zbytnio kokardek i róż (pióra, z drugiej strony, zawsze były akceptowane w moim małym światku >D) - a teraz patrzę na coś, co je ma i nie mogę się napatrzeć na jego urodę z chęcią noszenia tego i pokazywania światu.

14 października 2012

Black queen of waste pickers

Now this giant break in blogging has a happy cause - I finally got a job, I earn money and save it for buying pretty things later. But this has its darker side, too - I'm performing a manual labour and have no need or will to dress fancy (welcome trousers and sweatshirt I haven't worn for a couple of years) - and for the time being I don't meet with friends after work, so my nice clothes are still waiting for an occastion to wear them... Nevertheless, some meetings are nearing, so hopefully some outfit posts will appear during this month... and then surely a long break again >D  So for the time being I'll share my handmade jewellery, like in the last posts. 

Ta tym razem długa przerwa w prowadzeniu bloga ma przyczynę szczęśliwą - mam wreszcie pracę, zarabiam i odkładam pieniądze na ładne rzeczy. Jednak ma to swoją ciemną stronę - to praca fizyczna, w czasie której nie mam potrzeby ani chęci ubierać się fikuśnie (witajcie nienoszone od lat dżinsy i polarowa bluzo) - a poza pracą nie spotykam się jak na razie ze znajomymi, więc śliczne rzeczy nadal leżą bezczynnie w szafie... Niemniej zbliża mi się parę spotkań, więc w przeciągu tego miesiąca kilka razy wpadną posty ze stylizacjami... a potem znów posucha >D Tak też póki co pofolguję moim potrzebom rękodzielniczym, jak czynię to od paru ostatnich postów, i pochwalę się nowym dziełkiem biżuteryjnym.
This time I'll present you a victorian gothic choker. Although it may appear very small, too small to fit on anyone, I assure you - it's made of elastic lace, so it hugs my neck gracefully and tightly without strangling me. It fits very well and looks unbelievably regal when worn, I'm dying to wear it and show the results here! It's inspired by a necklace from Diva shop, which I considered buying when I first saw it, but... as you can see, the quality of the lace is laughable to say the least, and the crystal drop was made of light plastic, which I hate. Definitely not worth the price.
I felt like indulging in recycled jewellery, so I took a piece of lace from an old blouse, two chains from necklaces, an earring and made my own version. Should I say I like it better? (although I miss the rosary-like chains, but making them is still beyond my capability, I don't own tools needed for this) The back is fully reinforced with soft plastic boning taken out of some cheap-ass corset top, so the necklace won't ever lose shape and closes with an ordinary lobster clasp.
wiktoriańska gotycka kolia koronka choker z koronką koronkowa
Tym razem zaprezentuję wiktoriański gotycki dusik. Może wyglądać na bardzo mały, zbyt mały, aby szyja mogła się w niego zmieścić, ale zapewniam - jest zrobiony z rozciągliwej koronki, więc otula moją szyję z wdziękiem i ciasno, bez groźby uduszenia mnie. Pasuje idealnie i wygląda niewiarygodnie królewsko, gdy się go nosi - chcę go założyć jak najszybciej i pokazać tutaj efekty! Jego wygląd jest zainspirowany przez naszyjnik ze sklepu Diva, który początkowo chciałam kupić, gdy go zobaczyłam, ale... jak widać, jakość koronki jest conajmniej śmieszna, a wiszący kryształek był zrobiony z lekkiego plastiku, czego nienawidzę. Zdecydowanie niewart swojej ceny.
Miałam ochotę na biżuterię z odzysku, więc wzięłam kawałek koronki ze starej bluzki, dwa łańcuszki od naszyjników, kolczyk i stworzyłam własną wersję. Mam jeszcze mówić, że podoba mi się bardziej? (chociaż szkoda mi tych niby-różańcowych łańcuszków, ale stworzenie ich jest powyżej moich możliwości, nie mam odpowiednich do tego narzędzi) Tył jest w całości wzmocniony plastikowymi fiszbinami wyjętymi z pseudo-gorsetu za dwa złote, więc naszyjnik nigdy nie straci kształtu, a zapina się na zwykły mały karabińczyk.

13 września 2012

Vampire NN

I love those of my friends for whom I can give selfmade, personalized jewellery for bithdays. Today's entry will feature a necklace for a friend, who is obsessed with classical vampires. As much as I don't like them myself, I like the person receiving this necklace. It's simple, classy and was very fun to make - even vampiric undertones didn't bother me, as I perceived them as subtle gothic macabre. 
vampire choker kolia perły z perłami gotycki wampirzy naszyjnik
Uwielbiam te spośród moich znajomych, którym mogę dawać własnoręcznie robioną, zindywidualizowaną biżuterię na urodziny. W dzisiejszym poście zaprezentuję naszyjnik dla znajomej, która uwielbia klasyczne wampiry. O ile sama ich nie znoszę, o tyle lubię osobę, dla której był to prezent. Jest prosty, ma klasę i bardzo przyjemnie mi się go robiło - nawet wampirzy podtekst mnie nie drażnił, a odbierałam go na poziomie subtelnej gotyckiej makabry.I'm really unsure if I should show it here - the idea for it is not my own. I based it off a PinkAbsinthe's Dracula's bride choker (check out her deviantArt or Etsy or Facebook page - she's a highly inspirational jewellery maker). But, hell - even widely admired Restyle shop rips off many of their so-called 'own' designs from other artists. And since I did this for no profit... Well, I follow a bit a rule called 'If You Can DIY It, Don't Buy It'. And the price I paid for all of the contents was ridiculously low - to the point that the most expensive part of commision was the cost of shipping. Within Poland.
But to tell the truth... I like my version more than original one (who am I, thinking I'm better than talented and experienced jewellery maker?). The sizes of all beads are equal, which I like more and I used an antique golden closure, which is more fitting to this style in my opinion.

Nie jestem do końca pewna, czy powinnam go tu pokazywać - pomysł nie jest mój własny. Zaczerpnęłam go z dusika od PinkAbsinthe (polecam zerknięcie na jej stronę na deviantArcie, na Etsy lub na Facebooku - jest bardzo inspirująca). Ale, do diabła - nawet powszechnie uwielbiane Restyle ściąga tak zwane "własne" projekty od innych artystów. A że zrobiłam to nie dla zysku... Cóż, trochę podążam za zasadą zwaną "Jeśli Możesz Zrobić To Własnoręcznie, Nie Kupuj Tego". A cena, którą zapłaciłam za wszystkie elementy, była śmiesznie niska - do tego stopnia, że najdrożej wyszedł mnie koszt przesyłki. Z Polski.
Ale prawda jest taka... moja wersja podoba mi sie bardziej niż oryginalna (kim ja jestem, żeby uważać się za lepszą niż utalentowana i doświadczona artystka?). Rozmiar wszystkich koralików jest jednakowy, co uważam za ładniejsze, a zapięcie zrobiłam w kolorze starego złota, które moim zdaniem lepiej pasuje do tego stylu.

9 września 2012

Love the Sea

I probably have never mentioned how giant is my soft spot for the Sea. It has an unbelievable attracting force for me, this little Baltic Sea of ours, stinking of fish and iodine; not to mention I feel very safe when I'm underwater or when waves are rocking me. I haven't seen it for ages and I'm missing its cold grey waters very deeply. I'm sort of a neo-pagan person and the Sea has the most important place in my private belief system. In that case you shouldn't be surprised, when I have found a certain brooch in Bijou Brigitte, saw the writing and thought: 'YES!'. ...then I saw hanging charms and thought: 'NO.'. I absolutely hate marine style (pirate aesthetics is a different thing~), those stripes, white-blue-red colour scheme, gold - and what's with those flying bird motifs recently? I bought it anyway, the attracting force of the writing was too big.

As you can see, the hanging chains are different, difference in their lengths too, suspended chains are too long, and charms are just plain ugly for me (I later accepted this red anchor and I think that this ship's wheel would be nice without the crystal). But I DO love the Sea, so there was nothing left for me but alter this piece, so it would start actually showing this love of mine.


Chyba nigdy nie wspomniałam, jak głęboko kocham Morze. Ten nasz mały Bałtyk, śmierdzący rybami i jodem, przyciąga mnie z niesamowitą siłą; czuję się bardzo bezpieczna, gdy jestem pod wodą albo gdy fale mnie kołyszą... Jednak nie widziałam go od wielu już lat i bardzo boleśnie tęsknię za jego szarymi zimnymi wodami. Jestem w jakiś sposób neopoganką i Morze zajmuje najważniejsze miejsce w moim małym prywatnym systemie wierzeń. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie powinno być zaskoczeniem, że po znalezieniu pewnej broszki w Bijou Brigitte, i zobaczeniu napisu pomyślałam: "TAK!". ...potem zobaczyłam przywieszki i pomyślałam: "NIE.". Nienawidzę stylu marynarskiego (estetyka piracka to co innego~), tych pasków, połączenia biel-niebieski-czerwień, złota - i o co chodzi ostatnio z tym motywem lecącego ptaka? I tak ją kupiłam, przyciągająca siła napisu była zbyt silna.

Jak można zauważyć, wiszące łańcuszki są różne, różnica ich długości tak samo, podwieszone łańcuszki są za dlugie, a zawieszki są zwyczajnie brzydkie jak dla mnie (później zaakceptowałam tę czerwoną kotwicę i sądzę, że koło sterowe byłoby ładne bez cyrkonii). Ale że naprawdę kocham morze, to nie pozostało mi nic innego, jak tylko przerobić tę broszkę, żeby zaczęła faktycznie odzwierciedlać tę moją miłość.The visuals of this brooch had to be symbolic and I had no problems with deciding what I want to change. Even now, I look at the original one linked above and it strikes me as something... alien; it's not 'mine' and it doesn't associate with the Sea in my mind by any means. I detached all charms and chains, then detached and re-attached parts of these chains, so they would look properly. Then a long and slow process of gathering suitable charms (a key, a simple anchor and vial filled with seashore sand - everything in mini size; the vial, being the biggest one, even with the cork and ring is smaller than inch) had started... and I finished it just recently. 

Wygląd tej broszki musiał być symboliczny i nie mialam problemu z decyzją, co zmienić i na co. Nawet teraz patrzę na podlinkowany wyżej oryginał  i uderza mnie to, jak bardzo jest to dla mnie... obce; nie jest "moje" i w żaden sposób nie kojarzy mi się Morzem. Odczepiłam wszystkie zawieszki i łańcuszki, następnie odczepiłam i poprzyczepiałam na nowo fragmenty tych łańcuszków, tak, że teraz wyglądają porządnie. Następnie zaczął się długi i powolny proces gromadzenia odpowiednich zawieszek (kluczyka, prostej kotwicy i fiolki napelnionej nadmorskim piaskiem - wszystko minimalnej wielkości; fiolka, będąca największą z nich, nawet z korkiem ma zaledwie 2 centymetry)... i dopiero niedawno go zakończyłam.

5 września 2012

Egyptian night

I take pleasure from making jewellery from time to time. To be honest, I got the very idea of starting a blog after browsing through lots of pages with ornate handmade goth-y and steampunk-y jewellery. At first I wanted to make and share my own handmade jewellery in alike aesthetics; maybe someone would find them interesting or inspirational. Unfortunately, somewhere on the way I decided I'm too awesome not to share my outfits, and thus the blog was born as a fashion one >D And the jewellery itself, which were to be one of my main hobbies, became something I make very rarely. Right now I'm not really sure whether I want to share the results, because the stuff I make is very simple, moreover its not exactly handmade, but rather altered. Oh well, I'll give it a try. I just hope my pieces will slowly evolve with time into more complicated and unique ones. Because I don't lack ideas - but I don't lack laziness, too.
elegant gothic choker kolia elegancka gotycka gotycki choker w stylu goth
Czerpię przyjemność z tworzenia od czasu do czasu biżuterii. Szczerze powiedziawszy, sama idea założenia bloga zakiełkowała w mojej głowie przez przeglądanie dużych ilości stron z bogatą, własnoręcznie robioną gotycką lub steampunkową biżuterią. Początkowo chciałam robić biżuterię i prezentować efekty własnych wyrobów w tejże estetyce; może ktoś uznałby je za interesujące bądź inspirujące. Niestety, gdzieś po drodze uznałam, że jestem zbyt zajebista na to, żeby nie pokazywać swojej stylówy i tak blog narodził się jako modowy >D A samo robienie biżuterii, które miało stać się jednym z moich głównych hobby, jakoś zanikło i tworzę rzeczy bardzo rzadko. W dodatku nie jestem pewna, czy na pewno chcę się dzielić efektami, ponieważ z racji braku narzędzi i wykształconych zdolności tworzę rzeczy bardzo proste; ba, nawet nie tyle tworzę, co przerabiam. Cóż, chyba jednak spróbuję. W nadziei, że z czasem moje wytwory zaczną ewoluować w bardziej skomplikowane i niepowtarzalne. Ponieważ pomysłów mi nie brak - ale nie brak mi też lenistwa.It's the first one I ever did. A simple, elegant gothic choker, which matches victorian outfits as well as corporate look. All I did was changing the original light brown suede thong for a black velvet ribbon (and adding the ribbon crimps and the closing, of course). So, as you see, no big deal, actually. But I'm content nevertheless, because this pendant looks better this way, actually. A victorianesque pendant on a boho thong, seriously, what went wrong with the designers.
I have to add I always loved this gemstone (though it's just a glittering glass, not a stone) - not only because it's in my favourite colour, dark blue, but also because of it's romantic name in Polish language. The English name, 'blue goldstone' sounds so plain for me, as we in Poland know this sparkling beauty as 'Cairo night' (the red version is 'Desert sand' and the green one is 'Emerald of the Nile') and Egypt was one of my main interests years ago. I was very shocked to discover a few months ago the rest of the world doesn't call it the same way as us.

To była pierwsza rzecz, jaka zrobiłam. Prosty, elegancki gotycki dusik, który nadaje się zarówno do stylizacji wiktoriańskich, jak i do biurowych. Cały mój wkład to jedynie zmiana pierwotnego jasnobrązowego rzemyka na czarną aksamitkę (i oczywiście doczepienie końcówek wstążki i zapięcia). Więc, jak widać, nic wielkiego. Ale i tak jestem zadowolona, gdyż ten wisiorek wygląda lepiej w ten sposób. Pseudo-wiktoriański wisiorek na rzemyku, naprawdę, co jest nie tak z projektantami.
Muszę dodać, że zawsze lubiłam ten kamień (chociaż to nie kamień, a błyszczące szkło) - nie tylko dlatego, że jest w moim ulubionym kolorze, ciemnoniebieskim, ale też dzięki nazwie w polskim języku. Angielskie "goldstone" brzmi tak zwyczajnie w porównaniu z naszą romantyczną "nocą Kairu", a Egipt był jednym z moich głównych zainteresowań parę lat temu. Naprawdę byłam zszokowana, gdy parę miesięcy temu odkryłam, że reszta świata nie nazywa go w ten sam sposób, co my.

18 sierpnia 2012

Undead aristocratic punk

[redacted, because old entries are bullshit]


Puffy sleeves shirt - thrift store koszula gotycka czarna gothic goth z bufkami bufki
Wetlook leggings - city market, ripped by me stylizacja gotycka gothic goth gotka strój dziewczyna
Tights - two pairs, green and ripped fishnet stylizacje gotyckie gothic goth
Collar necklace - H&M androgyniczny wygląd co to znaczy
Key pendant - Lokaah naszyjnik wisiorek klucz duży
Bangle bracelets - H&M androgyniczna stylizacja
Black ring - Six androgyniczny strój
Cameo ring - Six legginsy gotyckie
Long gloves - handmade rękawiczki bez palców do łokcia
Laced ankle boots - thrift store wiązane botki w stylu lat 90

5 sierpnia 2012

500 instagrams per mayo

[redacted, because old entries are bullshit]Frilly wrap shirt - thrift store koszula kopertowa czarna koronkowa gotycka
Top with buckle underneath - thrift store spódniczka czarno białe paski pionowe
Striped mini skirt - H&M mini spódniczka w paski pionowe
Laced ankle boots - thrift store wiązane botki lata 90
Felt boater hat - H&M spódniczka beetlejuice sok z żuka
Cross choker - Glitter choker gotycki obroża gotycka krzyż z krzyżem
Geometric rings - H&M geometryczny pierścionek
Band rings - Diva
Black ring - Six stylizacja gotycka gothic strój gotka
Ring with raindrops - Lokaah stylizacje gotyckie w stylu goth
Sunglasses - hipermarket stall

2 sierpnia 2012

Dark cabaret

[redacted, because old entries are bullshit]
Lace dress - KappAhl koronkowa sukienka lata 20
Pearl necklace - KappAhl naszyjnik perły kaskada
Rings - H&M koronkowa sukienka w stylu lat 20
Fingerless lace gloves - some small local store koronkowe rekawiczki mitelnki bez palców czarne
Pearl bracelets - Chinese market stylizacja na lata 20

19 lipca 2012

AE x RS

[redacted, because old entries are bullshit]


Cream shirt - H&M koszula dłuższy tył
Pleather shorts - New Yorker
Pleather jacket - Zara
Tights - altered by me dziurawe rajstopy z dziuramk
Laced ankle boots - thrift store wiązane botki w stylu lat 90
Spiky necklace - H&M
Rosary necklace - KappAhl naszyjnik różaniec czarny
Buckle bracelet - Glitter
Chain bracelet - thrifted belt stylizacje pastel goth
Black ring - H&M stylizacja pastel goth

...well, looking at the contents I see it's true you have to buy expensive things if you want to look like a hobo >D

...tak patrząc na elementy składowe widzę, że to jednak prawda, że musisz kupować drogie rzeczy, jeśli chcesz wyglądać jak żul >D

6 lipca 2012

Pastel goth minus the pastels

[redacted, because old entries are bullshit]
Blouse with buckles - thrift store
Chiffon skirt - Zara asymetryczna szyfonowa spódnica
Wedges - H&M
Fingerless lace gloves - small local store rękawiczki bez palców mitenki koronkowe
Key pendant - Lokaah
Buckle bracelet - Glitter nugoth nu goth co to
Turguoise ring - H&M dziewczyna nugoth nu goth
Band rings - Diva nugoth nugoth strój
Black ring - Lokaah stylizacje w stylu nu goth nugoth
Aviator sunglasses - hipermarket stall stylizacja w stylu nugoth nu goth

14 czerwca 2012

Saelic sî diu ouwe, saelic sî der walt!

A gothic girl in floor-length black dress hardly impresses anyone on the street anymore; maybe if she's wearing beautiful and ornate victorian gown - then yes, she will call attention of passers-by. But unfortunately, there aren't many girls with such class.
Wearing all-white - now that's a different thing. Everyone is staring, making comments about wedding or first communion (do I look that childish, or it's just nowadays kids look like adults?); one person even somehow saw a tulle veil on my head. I heard comment about being a ghost or an angel, who 'got his wings fucking stolen' (it doesn't sound so powerfully funny after translation .-.). As much as I like this coordinate, white is in no way 'my' colour, I felt strange wearing it. I accept white as an only element in all-black outfit, but when it becames majority or a whole - no. Not on me. I enjoyed this as an experiment, though.

Gotka w czarnej sukience do ziemi nie robi już na nikim na ulicy wrażenia; chyba, że to, co ma na sobie, byłoby piękną i bogatą wiktoriańską kreacją - wtedy owszem, głowy się za nią odwrócą. Ale dziewczyn z takim rozmachem jest, niestety, niewiele.
Ubrać się w całości na biało - to inna sprawa. Wszyscy się patrzą, padają komentarze jak nie o ślubach, to o komuniach (czy to ja wyglądam aż tak dziecinnie, czy po prostu dzisiejsze ośmiolatki są aż tak wyrośnięte i nie tchną już dziecięcą świeżością?); ba, ktoś nawet się dopatrzył welonu na mojej głowie. Usłyszałam raz też o zjawie, a raz też o aniele, któremu "skrzydła zajebali" >D Jakkolwiek stylizacja mi się podoba, tak biały to nie mój kolor, dziwnie się w nim czułam. Akceptuję go jako pojedynczy element czarnego ubioru, ale jako większość czy całość - nie. Nie na mnie. Chociaż jako eksperyment było to zabawnym doświadczeniem.Overdress - town's market
Midi skirt - India shop, pinned strój elfka elfki
Long ruffly skirt - thrift store kostium elfka elfki
Lace blouse - handmade from thrifted leggings stylizacja elfka elfki
Lace choker - simple lace application
Key pendant - Lokaah wisiorek naszyjnik klucz duży
Headdress - handmade from a lace application and fake pearls necklace

Hair are my own from the roots to the very ends, including colour >D

6 czerwca 2012

University gothic

[redacted, because old entries are bullshit]
Dress with buttons - thrift store (F&F)
Long gloves - handmade
Lace scarf - thrift store
Tights - two pairs
Buttoned booties - Deichmann botki guziki
Key-watch pendant - present from a friend naszyjnik wisiorek kluczyk zegarek
Black ring - Lokaah
Band rings - Diva
Pleather jacket with leopard lining - Zara
Bag - Allegrogotycka listonoszka


I'm in a big need of some black hat - top hat or a hat with wide stiff brim. It would go very well with this outfit, but the only one I saw in a store and had reasonable price, was too big, even the smallest size was too big...

Bardzo potrzebuję jakiegoś czarnego kapelusza - cylindra albo kapelusza z szerokiem sztywnym rondem. Świetnie pasowałby do tej stylizacji, ale jedyny, jaki widziałam w sklepie i który miał rozsądną cenę, był za duży, nawet najmniejszy rozmiar był za duży...

2 czerwca 2012

A man on the wireless cries again - it's over, it's over...!

I took this photoshoot in one of the most beautiful places possible. It's a giant former factory, right now in state of complete decay, with huge halls, where pillars with peeling off paint are supporting remains of concrete ceilings; brick walls are still in their place, while those made of reinforced concrete collapsed picturesquely; from inbetween plants, which have conquered this whole place, sometimes carved tiles are still peeking... There's silence, serene peacefulness and this overwhelming feeling of a deceased world - the drops falling through the holes in the ceiling after the recent rainfall and golden sun of an early evening were only intensifying this feeling. Just like a landscape after a massive cataclysm brought by the hands of humans...

Miejsce, w którym robiłam poniższą sesję, jest naprawdę piękne. To zajmujące wielki obszar ogromne hale, w których resztki sufitów podpierają betonowe kolumny z odłażącą farbą; ceglane ściany się trzymają, podczas gdy te ze zbrojonego betonu malowniczo się zawaliły; spomiędzy roślinności, która zawojowała to miejsce, widać czasem pozostałe jeszcze rzeźbione kafle... Jest cisza, spokój i to przytłaczające wrażenie umarłego świata - które potęgowało mi jeszcze wczesnowieczorne złote słońce i skapujące z dachów po niedawnym deszczu krople (zdjęcia mojej stylizacji są tuż przed deszczem, zdjęcia miejsca po nim, stąd różnice w świetle). Zupełnie jak krajobraz po gigantycznym kataklizmie spowodowanym ludzką ręką...

Long shrug - thrift store długa narzutka bluzka
Corset top - thrift store gorsetowy top industrial goth top blouse
Pleather shorts - New Yorker szorty z eko skóry man made leather
Long gloves - handmade długie rękawiczki czarne bez palców
Ripped tights, blouse and sleeves - handmade
Laced boots - thrift store
Green ring - Six pierścionek z zielonym oczkiem
Band rings - Diva
Buckle bracelet - Glitter
Choker - thrifted chain belt choker dusik łańcuszek gotycki
Multi-chain necklace - Stradivarius
Studded belt - thrift store pasek z ćwiekami gotycki goth gothic


And here's the place itself <3

A to samo miejsce <3
30 maja 2012

Rag collector

[redacted, because old entries are bullshit]

Lace scarf - thrift store koronkowa chusta trójkątna z frędzlami
Lace shirt - thrift store koronkowa gotycka koszula gothic goth shirt
Dotted dress - thrift store sukienka czarna w kropki
Ruffly cardigan - thrift store gothic goth cardigan sweater gotycki sweter sweterek dark mori girl
Lace gloves - small local store, altered by me gothic lace gloves gotyckie rękawiczki koronka
Tiered skirt - thrift store asymetryczna falbaniasta gotycka spódnica falbany
Asymmetric velvet skirt - town's market gothic dark mori girl velvet skirt ruffly
Net skirt - thrifted net shrug
Tights - two pairs, one ripped by me podarte rajstopy goth gothic gotyk gotyckie
Buckled booties - CCC botki z klamerkami
Key-watch pendant - present from a friend naszyjnik wisiorek kluczyk zegarek
Belt - thrift store stylizacja gotycka gothic strój gotka dark mori stylizacja strega